Etusivu
PSS
Nostajat
Uutiset
Valokuvia
Videot
Jäsenyys
Yhteystiedot
Historiaa
Voimanosto
Painonnosto
Voimanosto tulokset
Painonnosto tulokset
Yhdistyksen säännöt
Harjoitusvuorot
Harjoittelu
Linkit
Admin
Luonti pvm: Kirjoittaja Hyväksymis pvm. Huomioita
24.3.1982
08.03.2001 Jukka Kovanen 10.3.2001

 

Tikkurilan Kajastus ry:n säännöt1 Luku YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1
1 § Yhdistyksen nimi
2 § Tarkoitus ja toimintamuodot
2 Luku JÄSENYYS
3 § Jäseneksi liittyminen
4 § Seurasta eroaminen
5 § Seurasta erottaminen
3 Luku PÄÄTÖSVALTA
6 § Seuran kokous
7 § Kokouskutsu
4 Luku SEURAN HALLINTO
8 § Hallitus
9 § Seuran nimenkirjoittajat
10 § Seuran tilikausi
5 Luku ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ
11 § Sääntöjen muuttaminen
12 § Seuran purkaminen
13 § TUL
14 § Yhdistyslaki
15 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

 

YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ


Yhdistyksen nimi


Yhdistyksen nimi on Tikkurilan Kajastus ry ja sen kotipaikkana on Vantaa. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Seuran tarkoituksena on toimia alueellaan laaja-alaisena liikuntapalveluja tarjoavana ja Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n tavoitteita toteuttavana järjestönä sekä huolehtia erityisesti jäsentensä ruumiillisen ja henkisen kunnon kehittämisestä.

Tarkoitustaan seura voi toteuttaa
1. järjestämällä/osallistumalla urheilu-, kilpailu-, liikunta- ja muita kulttuuritilaisuuksia/-tilaisuuksiin sekä suorittamalla valmennus-, koulutus-, kasvatus -ja neuvontatyötä jäsenistönsä ja toimialueensa asukkaiden keskuudessa,
2. järjestämällä juhla- ja huvitilaisuuksia,
3. välittämällä jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheilu-, opetus -ja toimintavälineitä,
4. harjoittamalla toimintansa rahoittamiseksi talkootoimintaa,
5. järjestämällä arpajaisia ja yleisiä varainkeräyksiä,
6. edistämällä muilla vastaavilla tavoilla jäsenistönsä ja paikkakuntansa asukkaiden liikuntatoimintaa ja toiminnan edellytyksiä.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen viranomaisen luvan.

 

JÄSENYYS

Jäseneksi liittyminen

Seuraan voi liittyä varsinaiseksi jäseneksi jokainen 20 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt. Vastaavasti voi seuraan liittyä nuoriso-/opiskelijajäseneksi alle 20-vuotias. Alle 15 vuotiailla ei kuitenkaan ole äänioikeutta seuran kokouksessa.

Seuran jäsenet sitoutuvat harrastamaan seuran lajeja ilman kiellettyjä aineita kulloisenkien SLU:n hyväksymien doping-määräysten mukaan. Seuran jäseneksi ei voi liittyä henkilö, joka on aiemmin jäänyt kiinni kiellettyjen aineiden käytöstä. Kilpailevia nostajia sitoo lisäksi lajiliittojen doping-määräykset. Katso myös 5 §:lä.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää seuran hallitus.

Vapaajäsenyys astuu voimaan, kun asianomainen on ollut seuran jäsen yhtäjaksoisesti 25 vuotta. Hallitus voi myöntää vapaajäsenyyden myös sellaiselle jäsenelle, joka seurasta riippumatta on kuulunut liittoon yhtäjaksoisesti 30 vuotta. Vapaajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Seuralla voi myös olla kunniajäseniä ja -puheenjohtajia. Kunniajäseneksi ja kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita hallituksen esityksestä seuran kokouksessa henkilö, joka on osoittanut erityistä urheilullista tai muuta yhteiskunnallista ansiota. Kunniajäsenyyden voi saada aikaisintaan 50-vuotiaana. Kunniajäseniltä tai puheenjohtajilta ei peritä jäsenmaksua.

Jos seura katsoo sen tarpeelliseksi, sillä voi olla myös henkilö -ja yhteisökannatusjäseniä. Kannatusjäsenten ottamisesta päättää seuran hallitus. Kannatusjäsenellä on puhe mutta ei äänioikeutta seuran kokouksessa.

 

Seurasta eroaminen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi seurasta, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan erääntymispäivän kalenterivuoden loppuun mennessä.

 

Seurasta erottaminen

Milloin jäsen on aikaansaanut seuralle huomattavaa vahinkoa tai toiminut vastoin seuran sääntöjä, hallitus voi antaa jäsenelle huomautuksen, varoituksen tai erottaa määräajaksi tai kokonaan seurasta.

Jäsenen huomauttamisesta, varoittamisesta tai määräaikaisesta erottamisesta päättää seuran hallitus ja kokonaan erottamisesta seuran kokous sen jälkeen kun asianomaiselle on varattu tilaisuus selityksen antamiseen.

Kiellettyjen aineiden käytöstä tai doping-testissä kiinnijäämisestä seuraa jäsenen välitön erottaminen seuran toiminnasta.

 

PÄÄTÖSVALTA

Seuran kokous

Seuran päätösvaltaa käyttää seuran kokous. Varsinainen kokous eli vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun 15. päivään mennessä hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana.

Vuosikokouksessa
1. valitaan kokouksen toimihenkilöt,
2. valitaan pöytäkirjan tarkistajat,
3. esitetään toiminta- ja tilikertomukset tilintarkastuslausuntoineen edelliseltä toimikaudelta,
4. päätetään edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä,
6. määrätään jäsen-, nuoriso-/opiskelijajäsen- ja kannatusmaksujen suuruus,
7. päätetään hallituksen ja jaostojen jäsenten palkkioista,
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja sekä 3-7 muuta hallituksen jäsentä ja kaksi tilintarkastajaa varamiehineen,
9. päätetään tarvittavista hallituksen avuksi valittavista ja sen alaisista jaostoista ja valitaan niiden jäsenet,
10. valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin,
11. vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
12. päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 7 §:n määräämissä rajoissa,
13. käsitellään kokouksen muut kokoukselle esitetyt asiat.

Hallitukseen ei saa valita seuran päätoimista työntekijää.

Jokainen seuran varsinainen jäsen, joka on maksanut kokousta edeltävän vuoden jäsenmaksunsa on vaalikelpoinen ja hänellä on seuran kokouksessa yksi ääni. Lisäksi äänioikeus on 15 vuotta täyttäneillä nuorisojäsenillä, vapaajäsenillä, kunniajäsenillä ja kunniapuheenjohtajalla.

 

Kokouskutsu

Seuran kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kutsu seuran kaikkiin kokouksiin toimitetaan seuran jäsenille edellisen vuosikokouksen määräämällä tavalla joko kirjallisesti tai seuran kotipaikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai seuran internet sivuilla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Varsinaisessa seuran kokouksessa käsiteltäväksi aiottu asia on ilmoitettava hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Jos kokouksessa aiotaan päättää asioista, joista yhdistyslain tai näiden sääntöjen mukaan on kokouskutsussa mainittava, on niistä tehtävä esitys hallitukselle ennen kokouskutsun julkaisemista.

Ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka yksi viidesosa (1/5) seuran jäsenistä erikseen ilmoitettua asiaa varten sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 

SEURAN HALLINTO

Hallitus

Hallitus edustaa yhdistystä. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä. Päätökset hallituksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on
1. johtaa seuran toimintaa ja panna täytäntöön seuran kokouksen päätökset
2. valita seuran kirjanpitäjä, jäsenrekisterin hoitaja sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt,
3. määrätä jaoston tehtävät,
4. hoitaa seuran taloutta,
5. hoitaa seuran jäsenluetteloa,
6. valmistaa toiminta- ja tilikertomukset sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio,
7. kutsua koolle ja valmistella seuran kokoukset,
8. ottaa ja vapauttaa seuran palkalliset työntekijät,
9. hoitaa seuran juoksevat asiat
Seuran nimenkirjoittajat
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja sekä hallituksen erikseen määräämät henkilöt.
Seuran tilikausi
Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain.

Tilit ja toimintakertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta ja ne on palautettava hallituksen lausunnolla varustettuna 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

 

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamisesta päättää vuosikokous läsnä olevien kolmeneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.

Seuran purkaminen


Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa (2) perättäisessä vähintään kahden (2) viikon välein kokoontuvassa kokouksessa läsnä olevien jäsenten komeneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.

Seuran purkauduttua luovutetaan sen jäljelle jääneet varat SLU:lle (Suomen Liikunta ja Urheilulle).

TUL

Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä TUL.

Seura voi erota TUL:stä normaalin päätöksenteon mukaisesti. Seuran on tehtävä eroamisestaan lainmukainen ilmoitus TUL:lle ja asianomaiselle piirille.

Yhdistyslaki

Siltä osin, kun näissä säännöissä ei ole määrityksiä, noudatetaan yhdistyslakia.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät